چاپ کتاب " سیستماتیک و فیلوژنی مولوکولی گیاهان گلدار" عضو هیات علمی واحد

۲۵ آذر ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۶ کد : ۴۲۲۷ کتب منتشره اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۲۱۳
چاپ کتاب " سیستماتیک و فیلوژنی مولوکولی گیاهان گلدار" عضو هیات علمی واحد

دفتر انتشارات علمی حوزه معاونت پژوهش و فناوری چاپ کتاب " سیستماتیک و فیلوژنی مولوکولی گیاهان گلدار " تالیف  دکتر گلاله مصطفوی را منتشر نمود.

جلد اوّل، به تشریح یا آناتومی گیاهی اختصاص دارد. در این فصل سعی شده است که از چندین منبع بهره گرفته شود. در ابتدای فصل، خواننده با ساختمان دیوارۀ سلولی، که تنها در سلولهای گیاهی یافت می شود، آشنایی پیدا می کند و سپس انواع بافتهای گیاهی معرفی شده است و در پایان این بخش، ویژگیهای تشریحی اندام های رویشی و زایشی گیاه معرفی شده است.

جلد دوّم بیشتر در ارتباط با معرفی نهاندانگان تک لپۀ فسیل و زنده است. فصل پنجم، با عنوان نهاندانگان فسیل، نگاهی است به زمان پیدایش و تنوّع نهاندانگان بر اساس گزارش های فسیلی در دوره های مختلف زمین شناسی و نیز انواع نهاندانگان تک لپه به تفکیک راسته ها بر اساس شواهد فسیلی معرفی شده اند. در فصل ششم، طبقه بندی کُلّی گیاهان گلدار، اعم از تک لپه و دولپه، بر اساس جدیدترین سیستم رده بندی یعنی APG IV  (2016) توصیف شده است. در فصل هفتم این کتاب سعی شده است که به معرفی کلیۀ تیره ها، جنس ها و گونه های تک لپۀ موجود در ایران بر اساس سیستم APG IV  (2016) پرداخته شود. در این فصل، از مقالات بسیاری بهره گرفته شده است و در بخش پراکنش در ایران، جنس ها و گونه های موجود در ایران به همراه تصاویری از تعدادی از آنها، معرفی می شوند. علاوه بر این، از منابع کهن علم گیاه شناسی (انواع فلورهای مربوط به گونه های موجود در  ایران) نیز استفاده شده است. 


( ۱ )

نظر شما :