اعضای شورا

تعداد بازدید:۷۹۶

اعضای شورای انتشارات

نام نام خانوادگی

سمت در دانشگاه

سمت

دکتر سید مصطفی حسینی مزینانی

معاون پژوهش و فناوری

رئیس شورا

دکتر علی مظلومی فر

معاون آموزشی

عضو شورا

دکتر عبدالرضا فرهادیان

معاون فرهنگی و دانشجویی

عضو شورا

دکتر علیرضا پازکی

عضو هیات علمی گروه کشاورزی

عضو شورا

دکتر رحیم سرو

عضو هیات علمی گروه جغرافی

عضو شورا

دکتر امیر توحیدی

مدیر پژوهش و فناوری

عضو شورا

 
آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۳۹۷