اعضای شورای انتشارات

تعداد بازدید:۱۰۹۰

اعضای شورای انتشارات

نام نام خانوادگی

سمت در دانشگاه

سمت

دکتر سعید قاضی مغربی

رئیس واحد

عضو شورا

دکتر رامین محمدعلی طهرانی

معاون پژوهش و فناوری

رئیس شورا

دکتر امیر احمری نژاد

معاون آموزشی

عضو شورا

دکتر شهرام علم

معاون فرهنگی و دانشجویی

عضو شورا

دکتر جمشید جلالی شیجانی

عضو هیات علمی گروه الهیات

عضو شورا

دکتر محمدرضا عسگری

عضو هیات علمی گروه حسابداری

عضو شورا

دکتر محمد یوسفی عضو هیات علمی گروه شیمی 

دبیر و عضو شورا

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۹