وظایف انتشارات

تعداد بازدید:۷۶۵
 • بررسی و ارزیابی درخواستهای مولفین- مترجمین جهت تالیف - ترجمه و تدوین آثار قبل از طرح در شورا

 • برنامه ریزی برگزاری جلسات شورای انتشارات .

 • تهیه صورت جلسات شورای انتشارات

 • اعلام نظر نتیجه شورا به صاحب اثر

 • انجام امور مربوط به چاپ و انتشار کتب مصوب شورای انتشارات دانشگاه .

 • تنظیم قرارداد با صاحب اثر

 • نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به چاپ و تکثیر طبق ضوابط مصوب

 • نظارت و هماهنگی برکلیه اموری چاپی اعم از(چاپ، اعلام وصول، واسپاری کتب چاپ شده و اطلاع به سازمان مرکزی)

 • چاپ و انتشار نشریات علمی و پژوهشی.

 • اعلام وصول و واسپاری کتابهای چاپ شده در (وزارت ارشاد)

 • کنترل پیش نویس قراردادهای منعقده با موسسات فروش کتاب.

 • مکاتبه با  دفتر گسترش علم و علم سنجی  دانشگاه جهت حصول  اطمینان از عدم دوباره کاری کتاب های ترجه شده

 • اطلاع به مترجم جهت شروع ترجمه کتاب در صورت تکراری نبودن اثر .

 • همکاری لازم در برگزاری مراسم هفته کتاب و نمایشگاه های کتاب و نشریات.

 • مدیریت وب سایت اداره انتشارات و اطلاع رسانی فعالیتها و عملکرد دفتر از طریق سایت

 • تشویق و ترغیب اعضاء هیئت علمی به ترجمه و تألیف کتب علمی و درسی مورد نیاز دانشگاه 

 • پاسخگویی به مراجعه کنندگان و ارائه راهکارهای لازم در زمینه تالیف و ترجمه 

 • بایگانی امور مربوط به تالیف و ترجمه .

 • استعلام بهای کتاب و پیگیری مراحل چاپ کتاب از قبیل (شابک،  فیپا ، مجوز قبل از چاپ و مجوز طرح روی جلد).

 • تهیه پیش نویس قراردادهای مربوط به تالیف کتاب و انتشار آن با مولفان و مترجمان

 • تعیین و پرداخت حق الزحمه چاپ کتب بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی

 • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص مقام مافوق

آخرین ویرایش۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷